برای اعمال تغییرات و رفع عیوب از راه دور مراحل زیر را دنبال کنید

ابتدا با مهندس پشتیبان  پروژه خود در توانه کار تماس بکیرید

اتصال کامپیوتر  سیستم کنترل (کامپیوتر مهندسی) به اینترنت را برقرار نمایید و از سرعت و امنیت آن مطمین شوید.

نرم افزار ANYDESK  را به مطابق با  دستورالعمل “نحوه کار” نصب کرده و آماده کار نمایید

مشخصات ارتباطی خود را تلفنی به  پشتیبان بدهید